شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 سید رسول موسوی حاجی رییس دانشکده هنر معماری
2 فتانه محمودی معاون آموزشی دانشکده
3 وحید حیدر نتاج معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
4 محمد رستمی مدیر گروه صنایع دستی
5 محمدرضا حق جو مدیر گروه شهر سازی
6 محمد قمری فتیده مدیر گروه باستان شناسی
7 مایده واخیده کارشناس پژوهشی دانشکده هنر و معماری