شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 فتانه محمودی رییس دانشکده
2 اسحاق رضازاده معاون پژوهشی دانشکده
3 محمد رستمی مدیر گروه صنایع دستی
4 محمد قمری فتیده مدیر گروه باستان شناسی
5 محمدرضا حق جو مدیر گروه شهر سازی
6 مایده واخیده کارشناس پژوهشی دانشکده هنر و معماری
7 روح اله رحیمی معاون آموزشی دانشکده