شورای دانشکده اقتصاد و علوم اداری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای دانشکده اقتصاد و علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد تقی گیلک حکیم آبادی رییس قبلی دانشکده اقتصاد و علوم اداری
2 رقیه کاظمیان کارشناس پژوهشی دانشکده اقتصاد
3 وحید تقی نژاد عمران معاون آموزشی پژوهشی دانشکده اقتصاد
4 علیرضا خصالی معاون پژوهشی دانشگاه
5 حسنعلی آقاجانی رییس دانشکده
6 امیر منصور طهرانچیان معاون پژوهشی دانشکده
7 بنفشه سعدآبادی عضو عادی