شورای پژوهشی دانشگاه

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 جمال قاسمی معاون پژوهشی دانشگاه