شورای گروه عمران - عمران

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه عمران - عمران

 نام عضوسمت در شورا
1 احسان جهانی عضو عادی
2 محسن احمدنژاد عضو عادی
3 حبیب اکبرزاده بنگر عضو عادی
4 رضا تقی پور عضو عادی
5 بهنود گنجوی عضو عادی
6 مهدی نعمت زاده افروزی عضو عادی
7 امیرحسین جعفریه عضو عادی
8 محمود محمد رضاپور طبری مدیر گروه از تاریخ 11-11-400
9 امیر علی زرین مهر عضو عادی
10 مهسا حاج محمدی کارشناس پژوهشی