شورای گروه مهندسی برق

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه مهندسی برق

 نام عضوسمت در شورا
1 مرتضی قربان زاده آهنگری معاون پژوهشی دانشکده فنی
2 خلیل گرگانی فیروزجاه عضو عادی
3 ایمان اسماعیلی پایین افراکتی عضو عادی
4 پیام تیمورزاده بابلی عضو عادی
5 محمد غلامی عضو عادی
6 حجت غنودی مدیر گروه برق
7 جمال قاسمی عضو عادی
8 وحدت ناظریان عضو عادی
9 محمد رضانژاد عضو عادی
10 سید یوسف موسی زاده موسوی عضو عادی