شورای گروه مهندسی برق

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه مهندسی برق

 نام عضوسمت در شورا
1 خلیل گرگانی فیروزجاه عضو عادی
2 ایمان اسماعیلی پایین افراکتی عضو عادی
3 پیام تیمورزاده بابلی عضو عادی
4 محمد غلامی معاون پژوهشی دانشکده
5 حجت غنودی عضو عادی
6 جمال قاسمی عضو عادی
7 وحدت ناظریان عضو عادی
8 محمد رضانژاد عضو عادی
9 سید یوسف موسی زاده موسوی عضو عادی
10 مهسا حاج محمدی کارشناس پژوهشی
11 محمدجواد عزیزی پور عضو عادی
12 سمیرا مودتی مدیر گروه از تاریخ 6-11-400