شورای آموزشی و پژوهشی علوم دریایی و اقیانوسی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 علی اکبر عموئی رییس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
2 محسن بزرگ نسب معاون پژوهشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
3 مجتبی شکراله زاده طالشی مدیر گروه علوم دریایی و اقیانوسی
4 عباس رشیدی معاون آموزشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
5 علی کفشگر کارشناس پژوهشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
6 محمد حسین فاطمی معاون پژوهشی دانشگاه