شورای آموزشی و پژوهشی علوم دریایی و محیطی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عباس رشیدی رییس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
2 ایمان اسماعیلی پایین افراکتی معاون آموزشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
3 عبدالعلی موحدی نیا مدیر گروه علوم دریایی و اقیانوسی
4 علی کفشگر کارشناس پژوهشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
5 آرزو مفیدی کارشناس پژوهشی