شورای گروه زیست شناسی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه زیست شناسی

 نام عضوسمت در شورا
1 اکبر حاجی زاده مقدم مدیر گروه زیست شناسی
2 طاهره السادات آقاجانزاده عضو عادی
3 نجمه احمدیان چاشمی عضو عادی
4 اکبر حاجی زاده مقدم عضو عادی
5 آرمان محمودی اطاقوری عضو عادی
6 فرشته میر محمدرضایی عضو عادی
7 علیرضا نقی نژاد عضو عادی
8 صدیقه کلیج عضو عادی
9 ناصر جعفری عضو عادی
10 پریسا داودی عضو عادی