شورای گروه علوم گیاهی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه علوم گیاهی

 نام عضوسمت در شورا
1 اکبر حاجی زاده مقدم عضو عادی
2 طاهره السادات آقاجانزاده عضو عادی
3 نجمه احمدیان چاشمی عضو عادی
4 اکبر حاجی زاده مقدم عضو عادی
5 آرمان محمودی اطاقوری عضو عادی
6 فرشته میر محمدرضایی عضو عادی
7 علیرضا نقی نژاد عضو عادی
8 صدیقه کلیج عضو عادی
9 ناصر جعفری مدیر گروه از تاریخ 8-8-400
10 پریسا داودی عضو عادی