شورای گروه فیزیک حالت جامد

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه فیزیک حالت جامد

 نام عضوسمت در شورا
1 سید نورالدین میرنیا عضو عادی
2 علی اکبر آشکاران عضو عادی
3 محمد اکبرزاده پاشا مدیرگروه از تاریخ 8-8-400
4 علی بهاری عضو عادی
5 حبیب حمیدی نژاد عضو عادی
6 اکرم السادات سفیدگر عضو عادی
7 طاهره عزیزی عضو عادی
8 حسین میلانی مقدم عضو عادی
9 کوروش نوذری عضو عادی
10 محمد پورانوری عضو عادی
11 عباس فرهادی کوتنایی عضو عادی