شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 سعید میرزانژاد رییس دانشکده علوم پایه
2 امید ناصر قدسی معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه
3 محسن نژاد اصغر معاون آموزشی دانشکده
4 حبیب حمیدی نژاد معاون قبلی پژوهشی دانشکده علوم پایه
5 سید محمد متولی مدیر گروه فیزیک هسته ای
6 ناصر جعفری مدیر گروه زیست شناسی
7 سید نورالدین میرنیا مدیر گروه فیزیک حالت جامد
8 تقی محسن پور مدیر گروه فیزیک اتمی مولکولی
9 مریم مهاجرانی مدیر گروه زیست شناسی سلولی مولکولی
10 فاطمه کاردل مدیر گروه علوم محیط زیست
11 مجتبی محسنی مدیر گروه میکروبیولوژی