شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 سعید میرزانژاد رییس دانشکده علوم پایه
2 حبیب حمیدی نژاد معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه
3 محسن نژاد اصغر معاون آموزشی دانشکده
4 سید محمد متولی مدیر گروه فیزیک هسته ای
5 ناصر جعفری مدیر گروه زیست شناسی
6 سید نورالدین میرنیا مدیر گروه فیزیک حالت جامد
7 تقی محسن پور مدیر گروه فیزیک اتمی مولکولی
8 مریم مهاجرانی مدیر گروه زیست شناسی سلولی مولکولی
9 فاطمه کاردل مدیر گروه علوم محیط زیست
10 مجتبی محسنی مدیر گروه میکروبیولوژی