شورای گروه علوم اجتماعی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه علوم اجتماعی

 نام عضوسمت در شورا
1 رحمت اله معمار عضو عادی
2 قربانعلی ابراهیمی عضو عادی
3 حیدر جانعلی زاده چوب بستی عضو عادی
4 احمد رضایی عضو عادی
5 نادر رازقی عضو عادی
6 داود رضی عضو عادی
7 محمد اسماعیل ریاحی مدیر گروه
8 محمود شارع پور عضو عادی
9 صادق صالحی عضو عادی
10 یعقوب فروتن عضو عادی
11 علی اصغر فیروزجائیان عضو عادی
12 رضا شجری قاسم خیلی عضو عادی
13 سید حسن شجاعی دیوکلایی عضو عادی
14 سید قاسم حسنی عضو عادی