شورای گروه علوم اجتماعی پژوهشگری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه علوم اجتماعی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 رحمت اله معمار مدیر گروه از تاریخ 1-9-401
2 قربانعلی ابراهیمی عضو عادی
3 حیدر جانعلی زاده چوب بستی عضو عادی
4 نادر رازقی عضو عادی
5 داود رضی عضو عادی
6 محمد اسماعیل ریاحی عضو عادی
7 محمود شارع پور عضو عادی
8 یعقوب فروتن عضو عادی
9 رضا شجری قاسم خیلی عضو عادی
10 سید حسن شجاعی دیوکلایی عضو عادی