شورای گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه جغرافیا و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عامر نیک پور مدیرگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
2 یداله یوسفی عضو عادی
3 غلامرضا ملکشاهی عضو عادی
4 صدیقه لطفی عضو عادی
5 مصطفی قدمی عضو عادی
6 ناصر علیقلی زاده فیروزجایی عضو عادی
7 طاهر صفرراد عضو عادی
8 همت اله رورده عضو عادی
9 عیسی جوکار سرهنگی عضو عادی
10 فرامرز بریمانی عضو عادی
11 رضا اسماعیلی عضو عادی
12 رحیم بردی آنامراد نژاد عضو عادی
13 قاسم لرستانی عضو عادی