شورای گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه جغرافیا و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عامر نیک پور مدیرگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
2 یداله یوسفی عضو عادی
3 غلامرضا ملکشاهی عضو عادی
4 صدیقه لطفی عضو عادی
5 مصطفی قدمی عضو عادی
6 ناصر علیقلی زاده فیروزجایی عضو عادی
7 طاهر صفرراد عضو عادی
8 همت اله رورده عضو عادی
9 عیسی جوکار سرهنگی عضو عادی
10 فرامرز بریمانی عضو عادی
11 رضا اسماعیلی عضو عادی
12 رحیم بردی آنامرادنژاد عضو عادی
13 قاسم لرستانی عضو عادی
14 جلال سمیعا عضو عادی
15 غدیر عشورنژاد عضو عادی
16 ام البنین عطایی عضو عادی