شورای گروه زبان و ادبیات فارسی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه زبان و ادبیات فارسی

 نام عضوسمت در شورا
1 مسعود روحانی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
2 بتول مهدوی عضو عادی
3 مرتضی محسنی عضو عادی
4 احمد غنی پور ملکشاه عضو عادی
5 رضا ستاری عضو عادی
6 قدسیه رضوانیان عضو عادی
7 سیاوش حق جو عضو عادی
8 فرزاد بالو عضو عادی
9 علی اکبر باقری خلیلی عضو عادی
10 شهرام احمدی عضو عادی
11 حسین حسن پورآلاشتی عضو عادی