شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 سکینه اصغری قراخیلی رییس دانشکده شیمی
2 داود فرمان زاده کاربر عادی
3 یعقوب صرافی مدیر گروه شیمی آلی
4 عباس اسلامی مدیر گروه شیمی معدنی
5 شهرام قاسمی میر مدیر گروه شیمی کاربردی
6 عبد الرئوف صمدی میبدی مدیر گروه شیمی تجزیه
7 لیلا پور حسین کارشناس پژوهشی دانشکده شیمی
8 سعید یگانگی مدیر IT
9 محمد حسین فاطمی معاون پژوهشی دانشگاه
10 سید رضا نبوی معاون پژوهشی دانشکده