شورای گروه علوم تربیتی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه علوم تربیتی

 نام عضوسمت در شورا
1 حکیمه السادات شریف زاده خاوری عضو عادی
2 صمد ایزدی عضو عادی
3 محسن حاجی تبار فیروزجایی عضو عادی
4 مهدی خبازی کناری عضو عادی
5 ابراهیم صالحی عمران عضو عادی
6 رضا میرعرب رضی عضو عادی
7 حجت صفار حیدری مدیر گروه از تاریخ 4-11-99
8 مصطفی عزیزی شمامی عضو عادی
9 زینب کرمخانی عضو عادی