شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 غلامرضا پیروز رییس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
2 رضا اسماعیلی معاون آموزشی دانشکده
3 رحمت اله معمار مدیر گروه علوم اجتماعی
4 مسعود روحانی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
5 سید حسن طالبی مدیر گروه زبان انگلیسی
6 عامر نیک پور مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
7 حسن گودرزی لمراسکی مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
8 حکیمه السادات شریف زاده خاوری مدیر گروه علوم تربیتی
9 مهدی رمضان زاده لسبویی معاون پژوهشی دانشکده
10 نازنین تبریزی مدیر گروه مدیریت جهانگردی
11 معصومه معتمدنیا مدیر گروه مترجمی زبان روسی
12 رضا شجری قاسم خیلی مدیر گروه تاریخ
13 حبیب اله نادری مدیر گروه روان شناسی
14 ایمان مهدوی درون کلایی کارشناس پژوهشی دانشکده علوم انسانی
15 سلیمان یحیی زاده جلودار کارشناس پژوهشی دانشکده علوم انسانی