شورای گروه آمار

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه آمار

 نام عضوسمت در شورا
1 افشین فیاض موقر مدیر گروه از تاریخ 1-9-401
2 مهران نقی زاده قمی عضو عادی
3 مهرناز محمدپور عضو عادی
4 سید باقر میر اشرفی عضو عادی
5 مهران نقی زاده قمی عضو عادی
6 سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی عضو عادی
7 اکبر اصغر زاده عضو عادی
8 معصومه اکبری لاکه عضو عادی
9 احمد پوردرویش عضو عادی