شورای گروه علوم سیاسی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه علوم سیاسی

 نام عضوسمت در شورا
1 علی کریمی مله عضو عادی
2 مرتضی علویان عضو عادی
3 رحمت عباس تبار مقری عضو عادی
4 مختار صالحی عضو عادی
5 مهدی رهبری عضو عادی
6 حسین رفیع مدیر گروه از تاریخ 14-3-401
7 علی اکبر جعفری عضو عادی
8 رضا اختیاری امیری عضو عادی
9 محسن عباس زاده مرزبالی عضو عادی
10 محمد رادمرد عضو عادی
11 محدثه صابری کارشناس پژوهشی