شورای گروه علوم سیاسی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه علوم سیاسی

 نام عضوسمت در شورا
1 احمد رشیدی مدیر گروه علوم سیاسی
2 علی کریمی عضو عادی
3 مرتضی علویان عضو عادی
4 رحمت عباس تبار مقری عضو عادی
5 مختار صالحی عضو عادی
6 مهدی رهبری عضو عادی
7 حسین رفیع عضو عادی
8 علی اکبر جعفری عضو عادی
9 رضا اختیاری امیری عضو عادی
10 محسن عباس زاده مرزبالی عضو عادی
11 محمد رادمرد عضو عادی