شورای گروه حقوق

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه حقوق

 نام عضوسمت در شورا
1 مرتضی نجابت خواه مدیر گروه حقوق
2 کیو مرث کلانتری عضو عادی
3 اسماعیل هادی تبار عضو عادی
4 زهرا محمودی عضو عادی
5 سپنتا مجتهد زاده عضو عادی
6 سیدابراهیم قدسی عضو عادی
7 فرهنگ فقیه لاریجانی عضو عادی
8 مسعود فریادی عضو عادی
9 ابو الحسن شاکری عضو عادی
10 مهران نقی زاده قمی عضو عادی
11 فرهاد الله وردی عضو عادی
12 شیما عرب اسدی عضو عادی
13 آزاده صادقی عضو عادی
14 مهدی مرادی برلیان عضو عادی
15 راضیه اختیاری امیری کارشناس پژوهشی
16 حسین رضازاده عضو عادی