شورای گروه حقوق خصوصی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه حقوق خصوصی

 نام عضوسمت در شورا
1 سام محمدی عضو عادی
2 حمید ابهری عضو عادی
3 فخر الدین اصغری آقمشهدی عضو عادی
4 همایون مافی عضو عادی
5 سید حسن حسینی مقدم مدیر گروه از تاریخ 28-2-401
6 محمد فرزانگان عضو عادی
7 محمدحسین تقی پور درزی نقیبی عضو عادی
8 ام البنین رمضان زاده بادلی عضو عادی
9 محدثه صابری کارشناس پژوهشی