شورای گروه شیمی آلی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه شیمی آلی

 نام عضوسمت در شورا
1 سکینه اصغری قراخیلی عضو عادی
2 ربابه بهارفر عضو عادی
3 محمود تاجبخش عضو عادی
4 رحمان حسین زاده عضو عادی
5 یعقوب صرافی عضو عادی
6 حشمت اله علی نژاد عضو عادی
7 موسی قائمی عضو عادی
8 مسلم منصور لکورج عضو عادی
9 زهرا قنبری مصیر عضو عادی
10 رفیعه السادات نوروزیان عضو عادی