شورای گروه شیمی آلی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه شیمی آلی

 نام عضوسمت در شورا
1 داود فرمان زاده عضو عادی
2 سکینه اصغری قراخیلی عضو عادی
3 ربابه بهارفر عضو عادی
4 محمود تاجبخش عضو عادی
5 رحمان حسین زاده مدیر گروه از تاریخ 5-9-99
6 یعقوب صرافی عضو عادی
7 حشمت اله علی نژاد عضو عادی
8 موسی قائمی عضو عادی
9 مسلم منصور لکورج عضو عادی
10 زهرا قنبری مصیر عضو عادی
11 رفیعه السادات نوروزیان عضو عادی
12 رویا مقیمی کندلوسی عضو عادی