شورای گروه معارف اسلامی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه معارف اسلامی

 نام عضوسمت در شورا
1 عبدالرحمان باقرزاده لداری عضو عادی
2 حبیب اله حلیمی جلودار عضو عادی
3 عباس بخشنده بالی مدیر گروه
4 محمود خونمری عضو عادی
5 علیرضا منیری حمزه کلایی عضو عادی
6 حسین کاظمی عضو عادی
7 مهران رضائی عضو عادی
8 سید باقر حسینی کریمی عضو عادی
9 محمد شریفی معاون پژوهشی دانشکده
10 حسن خدادی عضو عادی
11 هادی بیاتی عضو عادی