شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 حبیب اله حلیمی جلودار رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی
2 زینب السادات حسینی معاون پژوهشی دانشکده الهیات
3 مهرداد ابراهیمی طوری کارشناس پژوهشی الهیات
4 محمد شریفی مدیر گروه علوم قرآن و حدیث
5 محمد محسنی دهکلانی مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
6 محمد اسماعیل قاسمی طوسی مدیر گروه معارف اسلامی
7 محمدمهدی زارعی معاون آموزشی دانشکده
8 رمضان مهدوی آزادبنی مدیر گروه فلسفه و کلام
9 محمد حسین فاطمی معاون پژوهشی دانشگاه