شورای گروه اقتصاد بازرگانی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه اقتصاد بازرگانی

 نام عضوسمت در شورا
1 مهدیه رضاقلی زاده عضو عادی
2 هدی زبیری عضو عادی
3 شهریار زروکی عضو عادی
4 امیر منصور طهرانچیان عضو عادی
5 یوسف عیسی زاده روشن عضو عادی
6 محمد تقی گیلک حکیم آبادی عضو عادی
7 یوسف محنت فر عضو عادی
8 مانی مؤتمنی عضو عادی
9 سعید کریمی پتانلار عضو عادی
10 محمد عبدی سید کلایی مدیر گروه