شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 حسنعلی آقاجانی رییس دانشکده
2 امیر منصور طهرانچیان معاون پژوهشی دانشکده
3 وحید تقی نژاد عمران معاون آموزشی دانشکده
4 مرتضی موقر مدیر گروه مدیریت اجرایی
5 سعید راسخی مدیر گروه اقتصاد انرژی
6 محمد عبدی سید کلایی مدیر گروه اقتصاد نظری
7 محمد ولی پور خطیر مدیر گروه مدیریت صنعتی
8 محسن علیزاده ثانی مدیر گروه مدیریت بازرگانی
9 قدرت اله برزگر مدیر گروه حسابداری
10 رقیه کاظمیان کارشناس پژوهشی دانشکده اقتصاد
11 بنفشه سعدآبادی عضو عادی