شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد تقی گیلک حکیم آبادی رییس دانشکده اقتصاد و علوم اداری
2 محمد علی احسانی مدیر گروه اقتصاد نظری
3 محمود یحیی زاده فر مدیر گروه مدیریت بازرگانی
4 عبد الحمید صفایی قادیکلایی مدیر گروه مدیریت صنعتی
5 مرتضی موقر مدیر گروه مدیریت اجرایی
6 یحیی کامیابی مدیر گروه حسابداری
7 میثم شیرخدایی معاون آموزشی دانشکده
8 رقیه کاظمیان کارشناس پژوهشی دانشکده اقتصاد
9 وحید تقی نژاد عمران معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و علوم اداری