شورای مالی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای مالی

 نام عضوسمت در شورا
1 جمال قاسمی معاون پژوهشی دانشگاه